Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Boruto: Naruto Next...

Boruto: Naruto Next Generations (Series)

Ukyo Kodachi Author
Mikio Ikemoto Artist
(2017)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: The Seventh Hokage...

Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring (Series)

Masashi Kishimoto Author
(2015)

Naruto, Volume 72

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 71

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 70

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 69

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 68

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 67

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 66

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 65

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 64

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 63

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 62

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 61

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 60

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 59

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 58

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 57

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 56

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 55

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 54

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 53

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 52

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 51

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 50

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 49

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 48

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 47

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 46

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 45

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 42

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 43

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 44

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 39

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 38

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 41

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 40

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 34

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 37

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 36

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)