Naruto, Volume 28

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 22

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2007)

Naruto, Volume 39

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 51

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 65

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 33

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto, Volume 36

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 61

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 31

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 34

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 58

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 48

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 60

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 64

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 52

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 62

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 41

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 37

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 32

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 57

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 42

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto, Volume 50

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 49

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 44

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 59

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto: The Seventh Hokage...

Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring (Series)

Masashi Kishimoto Author
(2015)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Sasuke's Story: Star...

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Jun Esaka Copyright holder
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2021)