Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)