Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)