Life 3.0

Max Tegmark Author
Rob Shapiro Narrator
(2017)

Life 3.0

Max Tegmark Author
(2017)

Life 3.0

Rob Shapiro Narrator
Max Tegmark Author
(2018)

Our Mathematical Universe

Max Tegmark Author
Rob Shapiro Narrator
(2014)

Our Mathematical Universe

Max Tegmark Author
(2014)

Our Mathematical Universe

Max Tegmark Author
(2014)

Vårt matematiska universum

Max Tegmark Author
(2014)

Life 3.0

Max Tegmark Author
(2017)

Vida 3.0

Max Tegmark Author
Marcos Pérez Sánchez Translator
(2018)

Élet 3.0

Max Tegmark Author
(2018)

Leben 3.0

Max Tegmark Author
Hubert Mania Translator
(2017)

Unser mathematisches Universum

Max Tegmark Author
Hubert Mania Translator
(2015)

Life 3.0 – Ser-se Humano na...

Max Tegmark Author
(2019)

Making Sense

Sam Harris Author
Sam Harris Narrator
(2020)

Nuestro universo matemático

Max Tegmark Author
María Dulcinea Otero Piñeiro Translator
(2015)

La vie 3.0

Dunod Poche (Series)

Max Tegmark Author
(2024)