Dutch Girl

Robert Matzen Author
Luca Dotti Author of introduction, etc.
(2019)

Fireball

Robert Matzen Author
(2013)

Fireball

Robert Matzen Author
Tavia Gilbert Narrator
(2014)

Errol Flynn Slept Here

Robert Matzen Author
Michael Mazzone Author
(2015)

Mission

Robert Matzen Author
Leonard Maltin Author
(2016)

Mission

Robert Matzen Author
Leonard Maltin Author of introduction, etc.
(2017)

Fireball

Robert Matzen Author
(2017)

Errol & Olivia

Robert Matzen Author
(2017)

Dutch Girl

Robert Matzen Author
Luca Dotti Author of introduction, etc.
(2019)

Warrior

Robert Matzen Author
Luca Dotti Author of introduction, etc.
(2021)

Warrior

Robert Matzen Author
Tavia Gilbert Narrator
(2021)

Season of the Gods

Robert Matzen Author
(2023)

Season of the Gods

Robert Matzen Author
Holly Adams Narrator
(2024)