300

300 (1998) (Series)

Frank Miller Author
Various Illustrator
(2008)

Lone Wolf and Cub, Volume 1

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2000)

Two Brothers

Gabriel Ba Author
(2015)

Nanjing: The Burning City

Ethan Young Author
Ethan Young Illustrator
(2015)

Lone Wolf and Cub, Volume 3

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2010)

Blade of the Immortal, Volume 1

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
Various Illustrator
(1997)

Lone Wolf and Cub, Volume 2

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2010)

The Usagi Yojimbo Saga, Volume 6

Usagi Yojimbo (1987) (Series)

Stan Sakai Author
(2016)

Sally Heathcote, Suffragette

Mary M. Talbot Author
(2014)

The New Deal

Jonathan Case Author
Jonathan Case Illustrator
(2015)

Lone Wolf and Cub, Volume 5

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

The Usagi Yojimbo Saga, Volume 7

Usagi Yojimbo (1987) (Series)

Stan Sakai Author
(2016)

Age of Reptiles (1993),...

Age of Reptiles (1993) (Series)

Ricardo Delgado Author
Various Illustrator
(2011)

Fagin the Jew

Will Eisner Author
Various Illustrator
(2013)

Path of the Assassin, Volume 1

Path of the Assassin (Series)

Kazuo Koike Author
(2014)

Grendel vs. The Shadow

Grendel vs. The Shadow (2014) (Series)

Matt Wagner Author
Matt Wagner Illustrator
(2015)

Founding Fathers Funnies

Peter Bagge Author
(2016)

Usagi Yojimbo: Senso

Usagi Yojimbo: Senso (2014) (Series)

Stan Sakai Author
Stan Sakai Illustrator
(2015)

The Red Virgin and the Vision...

Mary M. Talbot Author
Bryan Talbot Illustrator
(2016)

Lone Wolf and Cub, Volume 11

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2001)

This Damned Band

This Damned Band (2015) (Series)

Paul Cornell Author
(2016)

Groo: Friends and Foes (2015)...

Groo: Friends and Foes (2015) (Series)

Sergio Aragones Author
Mark Evanier Author
(2015)

Usagi Yojimbo (1987), Volume 30

Usagi Yojimbo (1987) (Series)

Stan Sakai Author
(2016)

Sledgehammer 44

Sledgehammer 44 (2013) (Series)

Mike Mignola Author
John Arcudi Author
(2014)

Breath of Bones: A Tale of...

Steve Niles Author
(2014)

Lone Wolf and Cub, Volume 10

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

Sacrifice

Sacrifice (2013) (Series)

Sam Humphries Author
Various Illustrator
(2013)

Reefer Madness

Various Author
(2018)

Lone Wolf and Cub, Volume 6

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

Lone Wolf and Cub, Volume 12

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2001)

Samurai Executioner, Volume 1

Samurai Executioner (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2000)

Lone Wolf and Cub, Volume 9

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

Lone Wolf and Cub, Volume 15

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2001)

Age of Reptiles: Ancient...

Age of Reptiles: Ancient Egyptians (2015) (Series)

Ricardo Delgado Author
(2016)

Lone Wolf and Cub, Volume 8

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

Pistolwhip

Pistolwhip (2001) (Series)

Matt Kindt Author
Matt Kindt Illustrator
(2015)

Lone Wolf and Cub, Volume 14

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2001)

Lone Wolf and Cub, Volume 21

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2002)

Lone Wolf and Cub, Volume 7

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1997)

Lone Wolf and Cub, Volume 13

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2001)

Lone Wolf and Cub, Volume 24

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2002)

Blade of the Immortal, Volume 24

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
(2017)

Samurai Executioner, Volume 3

Samurai Executioner (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2005)

Samurai Executioner, Volume 2

Samurai Executioner (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2000)

Lone Wolf and Cub Volume 19

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2002)

Groo: Friends and Foes (2015)...

Groo: Friends and Foes (2015) (Series)

Sergio Aragones Author
(2016)

The Rook (2015), Volume 2

The Rook (2015) (Series)

Various Author
(2016)

Samurai Executioner, Volume 6

Samurai Executioner (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(2005)