Emanon Volume 2

Emanon (Series)

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kaijo Author
(2019)

Emanon Volume 3

Emanon (Series)

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kajio Author
(2019)