Emanon Volume 3

Emanon (Series)

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kajio Author
(2019)

Emanon Volume 1

Emanon (Series)

Shinji Kajio Author
Kenji Tsuruta Illustrator
(2019)