Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Legend of Piko Piko Middle School Student (Series)

Yushi Kawata Author
Yukito Illustrator
(2017)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Legend of Piko Piko Middle School Student (Series)

Yushi Kawata Author
Yukito Illustrator
(2018)