People Kill People

Ellen Hopkins Author
(2018)

Crank

Crank (Series)

Book 1

Ellen Hopkins Author
(2008)

Traffick

Tricks (Series)

Book 2

Ellen Hopkins Author
(2015)

Fallout

Crank (Series)

Book 3

Ellen Hopkins Author
(2010)

Glass

Crank (Series)

Book 2

Ellen Hopkins Author
(2008)

Impulse

Impulse (Series)

Book 1

Ellen Hopkins Author
(2008)

Burned

Burned (Series)

Book 1

Ellen Hopkins Author
(2008)

Tricks

Tricks (Series)

Book 1

Ellen Hopkins Author
(2009)

Perfect

Impulse (Series)

Book 2

Ellen Hopkins Author
(2011)

Rumble

Ellen Hopkins Author
(2014)

Tilt

Triangles (Series)

Book 2

Ellen Hopkins Author
(2012)

Smoke

Burned (Series)

Book 2

Ellen Hopkins Author
(2013)

Outside the Box

Karma Wilson Author
Diane Goode Illustrator
(2014)

What's the Weather Inside?

Karma Wilson Author
Barry Blitt Illustrator
(2009)

Poems I Wrote When No One Was...

Alan Katz Author
Edward Koren Illustrator
(2011)