Il Ricordo Di Te

Sara Ingardia Author
Patrizia Barrera Narrator
(2019)

Il Ricordo Di Te

Sara Ingardia Author
Patrizia Barrera Narrator
(2019)

Colours

Patrizia Barrera Author
Subhash Chander Narrator
(2020)

Passione Irresistibile

A. C. Meyer Author
Patrizia Barrera Narrator
(2021)

Giustizia è fatta!

Saša Robnik Author
Patrizia Barrera Narrator
(2021)

Scherzi Del Natale

Marco Fogliani Author
Patrizia Barrera Narrator
(2020)

Apri Gli Occhi

Marco Bruno Author
Patrizia Barrera Narrator
(2019)

Colours

Patrizia Barrera Author
Subhash Chander Narrator
(2020)

Cores

Patrizia Barrera Author
Mariane Burei Mayer Narrator
(2020)