Malice

Detective Kaga (Series)

Keigo Higashino Author
Jeff Woodman Narrator
(2014)

Malice

Detective Kaga (Series)

Keigo Higashino Author
Alexander O. Smith Translator
(2014)

Newcomer

Detective Kaga (Series)

Keigo Higashino Author
Giles Murray Translator
(2018)