Underworld Detective Lu Xiang

Zi Longqingchuan Author
Babel Novel Translator
(2020)

Peerless Little Magic Farmer

Volume 6 (Series)

Duan Zui Author
Babel Novel Translator
(2020)

Trap Master

Volume 5 (Series)

Ping FanRenSheng Author
Babel Novel Translator
(2020)

Interstellar True Dragon

Volume 3 (Series)

Guo WangYunFeiYang Author
Babel Novel Translator
(2020)

A Card Shark's World

Volume 2 (Series)

Weng Chenglaoliu Author
Babel Novel Translator
(2020)

Desire for Immortality

Volume 2 (Series)

Zun Huang Author
Babel Novel Translator
(2020)

Deadly Twelve Days

Fu Yao Author
Babel Novel Translator
(2020)

Encounter Beauties In Amorous...

Volume 3 (Series)

Pin XiangXiu Author
Babel Novel Translator
(2020)

Fantastic Bead of the World's...

Fantastic Bead of the World's Original Qi (Series)

Mo WangJunLing Author
Babel Novel Translator
(2020)

Supernatural Power Master

Volume 2 (Series)

Yan WuLai Author
Babel Novel Translator
(2020)

Peerless CEO Falls In Love...

Yi Ke Author
Babel Novel Translator
(2020)

Eternal Demon Sovereign

Volume 8 (Series)

Ling ChenShiYiDian Author
Babel Novel Translator
(2020)

Cultivation Esoterica

Volume 2 (Series)

Si TuWuShi Author
Babel Novel Translator
(2020)

Cat God's Tales

Cat God's Tales (Series)

Shen YeFaChou Author
Babel Novel Translator
(2020)

Legend of Sword in Nine Heavens

Volume 4 (Series)

Yi ZhuXianCao Author
Babel Novel Translator
(2020)

Reforming the Universe

Volume 2 (Series)

Ruo XueWuHen Author
Babel Novel Translator
(2020)

Seven Sword Esoterica Dominates

Cang HaiYiYeFan Author
Babel Novel Translator
(2020)

Saints in Ancient Myth

Liu ZiYang Author
Babel Novel Translator
(2020)

Breaking the Peak

Cai Shen Author
Babel Novel Translator
(2020)

Greatest Conceited Emperor

Volume 8 (Series)

Nan Chen Author
Babel Novel Translator
(2019)

Snake Venom

Hu Mei Author
Babel Novel Translator
(2020)

I Have a Date with Fox Demon

Volume 2 (Series)

Yu JiuYuHuan Author
Babel Novel Translator
(2020)

Devil Path

Zhenyinfang Author
Babel Novel Translator
(2020)

Campus Beauty's Zombie Guard

Volume 2 (Series)

Ye GuHun Author
Babel Novel Translator
(2020)

My Cold CEO Fiancee

Ke LeJiaBing Author
Babel Novel Translator
(2020)

My Super Pretty Wife

My Super Pretty Wife (Series)

Wen Ding Author
Babel Novel Translator
(2020)

Online Game

Volume 6 (Series)

Feng YuCaiHong Author
Babel Novel Translator
(2020)

Endless Road of Corpse

Yi WanHuGuJiu Author
Babel Novel Translator
(2020)

Hermit

Liu ShuiBuXi Author
Babel Novel Translator
(2020)

Absolute Monarch in Heaven

Long Wu Author
Babel Novel Translator
(2020)

Peerless Immortal Mansion

Volume 4 (Series)

Wang ShiRuFeng Author
Babel Novel Translator
(2020)

Supreme Thief

Volume 3 (Series)

Kong XinShuSheng Author
Babel Novel Translator
(2020)

Supreme Thief

Volume 4 (Series)

Kong XinShuSheng Author
Babel Novel Translator
(2020)

Sword Tomb

Volume 8 (Series)

Bao JianRen Author
Babel Novel Translator
(2020)

Ancient Sword Emperor

Volume 4 (Series)

Ji MoHongLiu Author
Babel Novel Translator
(2020)

An Ultimate Martial Art

An Ultimate Martial Art (Series)

Wu YueChuBa Author
Babel Novel Translator
(2019)

Balancing the World

Balancing the World (Series)

Wu MuDi Author
Babel Novel Translator
(2020)

Chat Groups of the Three Realms

Volume 5 (Series)

Xian Danchaoren Author
Babel Novel Translator
(2019)

Immortal Emperor Reborn In City

Volume 5 (Series)

Hou Ge Author
Babel Novel Translator
(2020)

The Dominator of Three Gods

Volume 4 (Series)

Qian Yezhiling Author
Babel Novel Translator
(2019)

The Emperor of the Primordial...

Volume 8 (Series)

Wu KongDaoRen Author
Babel Novel Translator
(2019)

Long Live Magic

Xun HuanJiaoZhu Author
Babel Novel Translator
(2020)

Take Back Charge

Volume 4 (Series)

Liang Chen Author
Babel Novel Translator
(2020)

Heaven Defying God Emperor

Volume 2 (Series)

Jie Author
Babel Novel Translator
(2020)

The Female Boss Falls in Love...

Volume 5 (Series)

LenghaiYinshi Author
Babel Novel Translator
(2019)

Immortal Cultivation in Six...

Volume 3 (Series)

Qing YiShen Author
Babel Novel Translator
(2020)

Yu Lianzhou in Wudang

Volume 4 (Series)

Zuo DaoFeiDao Author
Babel Novel Translator
(2020)

Supreme Fanatic

Hua LiHuShao Author
Babel Novel Translator
(2020)