ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

JÄRGMISES UKSES ROHKIM KEEL

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

DE HISTORIA NARRATOR JUDICIUM

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

LA Rakontisto PREMIO

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

कहानीकार पुरस्कार

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

EL TELLER DE L'HISTORYRIA PREMI

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

語り手 賞

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

故事講師 獎

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

LA VALEUR DE LA TÂCHE POUR...

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

DER GESCHICHTENERZÄHLER VERGEBEN

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

די דערציילונג AWARD

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

O CONTADOR DE HISTÓRIAS

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)

സ്റ്റോറി ടെല്ലർ അവാർഡ്

HARRY PEACH Author
OLADELE DANIEL Author
(2020)