The Stinky Cheese Man

Jon Scieszka Author
Lane Smith Author
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Author
(2014)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Author
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Author
(2015)

Squids Will Be Squids

Jon Scieszka Author
Mike Ferreri Author
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Author
(2018)

Marco? Polo! #16

Time Warp Trio (Series)

Jon Scieszka Author
Bryan Kennedy Author
(2019)

Da Wild, Da Crazy, Da Vinci #14

Time Warp Trio (Series)

Jon Scieszka Author
Bryan Kennedy Author
(2019)

The Not-So-Jolly Roger #2

Time Warp Trio (Series)

Jon Scieszka Author
Bryan Kennedy Narrator
(2019)

Cowboy and Octopus

Jon Scieszka Author
Lane Smith Author
(2018)

Oh Say, I Can't See #15

Time Warp Trio (Series)

Jon Scieszka Author
Joshua Swanson Author
(2018)

Me Oh Maya #13

Time Warp Trio (Series)

Jon Scieszka Author
Bryan Kennedy Author
(2019)