Giant Days Volume 1

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #1

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days Volume 2

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2016)

Giant Days Volume 3

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #2

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #3

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #4

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #5

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #6

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days 2016 Holiday Special

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #8

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #7

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Illustrator
(2015)

Giant Days #13

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #10

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #16

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #14

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #12

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #15

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #11

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #19

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #20

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days #17

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

BOOM! Box Mix Tape 2015

BOOM! Box Mix Tape (Series)

John Allison Author
Rosemary Valero-O'Connell Author
(2015)

Giant Days #18

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days 03

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Author
(2017)

Giant Days 01

Giant Days (Series)

John Allison Author
Lissa Treiman Author
(2016)

Giant Days, Issue 45

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2018)

Giant Days, Issue 48

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2019)

Giant Days, Issue 34

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2018)

BOOM! Box Mix Tape

BOOM! Box Mix Tape (Series)

John Allison Author
Maddie Flores Author
(2018)

Bad Machinery (2013), Volume 5

Bad Machinery (2013) (Series)

John Allison Author
John Allison Artist
(2016)

By Night Volume 3

By Night (Series)

John Allison Author
Christine Larsen Illustrator
(2020)

Giant Days, Volume 9

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2019)

Giant Days, Issue 24

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)

Giant Days, Issue 29

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)

Giant Days, Volume 11

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2019)

Wicked Things, Issue 5

Wicked Things (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2020)

Wicked Things, Issue 6

Wicked Things (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2020)

Giant Days, Volume 36

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2018)

By Night, Issue 9

By Night (Series)

John Allison Author
Christine Larsen Illustrator
(2019)

Giant Days, Issue 54

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2019)

Giant Days, Issue 38

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2018)

Bad Machinery (2013), Volume 1

Bad Machinery (2013) (Series)

John Allison Author
John Allison Artist
(2013)

Giant Days #21

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2016)

Giant Days, Issue 30

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)

Giant Days, Volume 6

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)

Giant Days, Issue 26

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)

Giant Days, Volume 5

Giant Days (Series)

John Allison Author
Max Sarin Illustrator
(2017)