Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)