Naruto: Shikamaru's...

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Takashi Yano Copyright holder
(2021)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Samurai 8, Volume 1

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: The Seventh Hokage...

Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring (Series)

Masashi Kishimoto Author
(2015)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto, Volume 59

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 44

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 49

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 50

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto, Volume 42

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 57

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 32

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 37

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 41

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 62

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 52

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 60

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 64

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 48

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2010)

Naruto, Volume 58

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 34

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 61

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 31

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 36

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto, Volume 33

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 65

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 51

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 39

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 22

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2007)

Naruto, Volume 28

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2008)

Naruto, Volume 54

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 24

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2007)

Naruto, Volume 45

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 63

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 38

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 40

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 66

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 35

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 46

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)

Naruto, Volume 21

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2007)

Naruto, Volume 43

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2009)