Tokyo Shinobi Squad, Volume 1

Tokyo Shinobi Squad (Series)

Yuki Tanaka Author
Kento Matsuura Artist
(2020)

Tokyo Shinobi Squad, Volume 2

Tokyo Shinobi Squad (Series)

Yuki Tanaka Author
Kento Matsuura Artist
(2020)

Tokyo Shinobi Squad, Volume 3

Tokyo Shinobi Squad (Series)

Yuki Tanaka Author
Kento Matsuura Artist
(2020)