My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Anri Yoshi Copyright holder
(2019)

My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Anri Yoshi Copyright holder
(2019)

My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2023)

My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Anri Yoshi Copyright holder
(2020)

My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Kohei Horikoshi Contributor
(2021)

My Hero Academia: School...

My Hero Academia: School Briefs (Series)

Anri Yoshi Author
Anri Yoshi Copyright holder
(2019)