Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
(1976)

A Pocket for Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Don Freeman Illustrator
(1980)

Corduroy Lost and Found

Corduroy (Series)

Don Freeman Other
B.G. Hennessy Author
(2006)

A Christmas Wish For Corduroy

Corduroy (Series)

B.G. Hennessy Author
Jody Wheeler Illustrator
(2014)

Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Willie Colon Narrator
(1990)

Un Bolsillo Para Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Susan Rybin Narrator
(1995)

Corduroy's Seasons

Corduroy (Series)

MaryJo Scott Author
Lisa McCue Illustrator
(2016)

Corduroy's Shapes

Corduroy (Series)

MaryJo Scott Author
Lisa McCue Illustrator
(2016)

Corduroy's Colors

Corduroy (Series)

MaryJo Scott Author
Lisa McCue Illustrator
(2016)

Corduroy's Numbers

Corduroy (Series)

MaryJo Scott Author
Lisa McCue Illustrator
(2016)

Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Viola Davis Narrator
(2018)

Corduroy Lost and Found

Corduroy (Series)

Don Freeman Other
B.G. Hennessy Author
(2018)

Grin and Bear It

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
(2018)

Corduroy Takes a Bow

Corduroy (Series)

Viola Davis Author
Viola Davis Narrator
(2018)

Corduroy Takes a Bow

Corduroy (Series)

Viola Davis Author
Jody Wheeler Illustrator
(2018)

Corduroy Audiobook Collection

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
B.G. Hennessy Author
(2018)

Corduroy's Garden

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Alison Inches Author
(2019)

Corduroy's Hike

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Alison Inches Author
(2019)

Merry Christmas, Corduroy!

Corduroy (Series)

Don Freeman Other
Bahni Turpin Narrator
(2020)

A Pocket for Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
Bahni Turpin Narrator
(2020)

Merry Christmas, Corduroy!

Corduroy (Series)

Don Freeman Other
Jody Wheeler Illustrator
(2020)

Happy Halloween, Corduroy!

Corduroy (Series)

Don Freeman Other
Jody Wheeler Illustrator
(2021)

Corduroy

Corduroy (Series)

Don Freeman Author
(2022)

Corduroy's Neighborhood

Corduroy (Series)

Jody Wheeler Illustrator
Don Freeman Other
(2022)

Goodnight, Corduroy!

Corduroy (Series)

Jody Wheeler Illustrator
Don Freeman Other
(2022)

Happy Valentine's Day, Corduroy!

Corduroy (Series)

Jody Wheeler Illustrator
Don Freeman Other
(2023)