Cornelia

Women of the Ancient World (Series)

Suzanne Dixon Author
(2007)

Cornelia

Women of the Ancient World (Series)

Suzanne Dixon Author
(2007)

Julia Augusti

Women of the Ancient World (Series)

Elaine Fantham Author
(2006)

Terentia, Tullia and Publilia

Women of the Ancient World (Series)

Susan Treggiari Author
(2007)

Julia Domna

Women of the Ancient World (Series)

Barbara Levick Author
(2007)

Olympias

Women of the Ancient World (Series)

Elizabeth Carney Author
(2006)

The Women of Pliny's Letters

Women of the Ancient World (Series)

Jo-Ann Shelton Author
(2012)